Aktuality

10. 10. 2011 - 30. 6. 2005

TECHNICKÁ PROHLÍDKA ADR

V sou?asnosti Vám rádi nabídneme novou slu?bu v oblasti technických prohlídek ADR u v?ech druh? a kategorií vozidel. . Technická prohlídka ADR je prohlídkou vozidla ur?eného k p?eprav? nebezpe?ných v?cí z hlediska pln?ní po?adavk? stanovených zvlá?tním právním p?edpisem ?Dohoda ADR?. Provádí se jen u vozidel, které plní technické po?adavky dohody ADR vozidel typu EX/II, EX/III, FL, AT, OX, mají zápis v Tp ?R a schválenou technickou zp?sobilost m?stským ú?adem s roz?í?enou p?sobností na odboru dopravn? správních agend.
Neváhejte a kontaktujte nás,podrobnosti Vám rádi objasní na?i technici STK La?ínky na tel.?. 568420332 , 568420433 ,602144332.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /10. 10. 2011 13:47/   


KLIMATIZACE

VÁ?ENÍ ZÁKAZNÍCI ,DOVOLUJEME SI VÁS OSLOVIT P?ED DOVOLENOU A NABÍZÍME:
nov? pln?ní klimatizací, vým?ny filtr?, sterilizace.......
Udr?ujte Va?i klimatizaci v dobré kondici - ?istý vzduch, ?erstvý vzduch
Pro správné a zdravé fungování Va?i klimatizace je nutno v?d?t ?e je pot?eba provád?t údr?bu.
Tato údr?bo spo?ívá v ?asových cyklech:
Ka?dý rok:
Vým?na kabinového filtru
antibakteriální o?et?ení
kontrola hladiny chladiva v systému
Ka?dé t?i roky:
Kontrola v?ech díl? systému klimatizace
kontrola vysou?e?e
vým?na chladicího média v klimatizaci
vým?na oleje v systému klimatizace
Pravidelná údr?ba klimatizace prodlu?uje ?ivotnost systému a zamezí drahým opravám !!!!!
Podrobnosti Vám rádi objasní na?i vy?kolení technici . Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje a hezkou dovolenou p?eje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /19. 5. 2011 09:36/   


TESTER TLUMI??

Tester tlumi??- víte, ?emu v?emu doká?í napomoci dobré tlumi?e? Zkracují brzdnou dráhu a udr?ují neustálý kontakt pneumatiky s vozovkou. Práv? tlumi?e vám zaru?ují pohodlnou a hlavn? bezpe?nou jízdu. P?ij?te si je k nám otestovat a zajist?te si bezpe?í ve Va?em automobilu.
Zavád?cí cena 300 k?
Základní informace o testru tlumi??:automaticky ?ízené pozicování kol na plo?inách,zobrazení kvality tlumi?? pro ka?dé kolo s barevnou indikací,zobrazení rozdílu kvality tlumi?? ,zobrazení tuhosti (hu?t?ní) pneumatik,zobrazení celkové hmotnosti a hmotnosti jednotlivých kol.
Pond?lí 6:00 20:00
Úterý 6:00 20:00
St?eda 6:00 20:00
?tvrtek 6:00 20:00
Pátek 6:00 20:00
Sobota 7:00 12:00
Ned?le zav?eno
Mimo otevírací dobu se lze dohodnout na tel.?.602144332
Chcete více informací? Neváhejte a kontaktujte nás,podrobnosti Vám rády objasní na?e operátorky STK La?ínky na tel.?. 568420332 , 568420433.

Smetana Ji?í /27. 4. 2011 08:19/   


ZM?NA OTEVÍRACÍ DOBY

V sou?asnosti Vám nabízíme roz?í?ení pracovní doby.
Znovu otevíráme STK i ME ka?dou sobotu od 7.00 do 12.00. Mimo otevírací dobu se lze dohodnout na tel.?.602144332
Podrobnosti Vám rádi objasní na?e operátorky STK La?ínky na tel.?. 568420332 , 568420433.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /29. 10. 2010 18:27/   


ODVOZ VOZIDLA do 3.500kg

V sou?asnosti Vám rádi nabídneme novou slu?bu.Aby jste nemuseli jezdit po silnicích se svým vozidlem bez platné technické prohlídky a riskovat postih od POLICIE ?R,tak Va?e vozidlo kategorie M1 , N1 ,L , O, Vám pom??eme odvézt na STK za sní?enou sazbu odtahu.
Podrobnosti Vám rádi objasní na?i vy?kolení technici a operátorky STK La?ínky.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /2. 9. 2010 11:16/   


NOVÁ GEOMETRIE

Zveme Vás a nabízíme vám unikátní zm??ení geometrie vozu p?ístrojem vyvinutým americkou firmou John Bean.
Systém 3D je poslední novinkou v této m??ící technice a princip m???ní je sv?tov? unikátní.
M??ení John Bean jako jediný na sv?t? nepou?ívá princip gravita?ního pole ? olovnice, tedy vztah k horizontální rovin?.
Samotné m??ení probíhá ze dvou zdroj? - vlevo a vpravo p?ed vozidlem vysílající infra paprsky, které se odrá?ejí od desek zrcadel pevn? p?ipevn?ných na kolech automobilu
Vysokou p?esnost a bezkonkuren?ní rychlost obsluhy vede program m??ení .M??íme následující parametry

* st?edy rotace kol(osy natá?ení) a jejich prostorový pohyb p?i odvalení
* skute?nou rovinu vozidla
* pr?m?ry jednotlivých kol
* házivost kol radiální i axiální, v?le v ulo?ení atd.
* sbíhavosti a odklony jednotlivých kol
* rozchody rozvory a vzájemnou polohu kol a náprav
* kompletní prom??ení s grafem a zápisem (nap?. pro pot?eby poji?oven, p?i prodeji aut atd,
Na Va?i náv?t?vu se t??í kolektiv STK La?ínky.

Smetana Ji?í /14. 6. 2010 17:24/   


PROV??OVÁNÍ P?VODU VOZIDLA

Nov? nabízíme prov??ování p?vodu Va?eho vozidla a také mo?nost sní?it pravd?podobné odcizení o 96% - ZNA?ENÍ OKEN mechanické, elektronické zabezpe?ení - ZABEZPE?OVACÍ SYSTÉMY zdokumentování skute?ného stavu vozidla, nap?. pro ú?ely poji?t?ní - VINFOTO .Tyto slu?by nabízíme pro vozidla ind.dovezené i registrované na ?eských RZ .Podrobnosti Vám rádi objasní na?i vy?kolení technici STK La?ínky.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /7. 5. 2010 18:24/   


PRODEJ EKOLOGICKÝCH PLAKET -N?MECKO

Vá?ení zákazníci, chceme Vás informovat o vyplývajícím zavád?ní ?ekologických zón? v N?mecku. Vyhlá?kou o ozna?ování Va?ich vozidel s minimálním p?ísp?vkem ke zne?i?ování ?ivotního prost?edí je ozna?ování vozidla tzv. ?ekologickou plaketou? dle jednotlivých kategorií zne?i?ování. Od 1. b?ezna 2007 jsou n?která n?mecká m?sta ozna?ena jako "ekologická zóna", do kterých smí vjí?d?t pouze vozidla, vybavená p?íslu?nou ekologickou plaketou.
JAK PLAKETU U NÁS ZÍSKÁTE? Úpln? jednodu?e ,k získání ekologické plakety je nutné p?edlo?it originál velkého TP motorového vozidla. V p?ípad?, ?e máte Va?e vozidlo na leasing a jste zapsáni ve velkém technickém pr?kazu, ?adatel p?edlo?í originál velkého TP nebo kopii velkého technického pr?kazu s originálem osv?d?ením o registraci vozidla ?i osv?d?ením o technické zp?sobilosti .
CENA ZA ZÍSKÁNÍ PLAKETY JE 300,- K? v?etn? DPH

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /17. 2. 2009 16:01/   


DOVOZ VOZIDEL Z USA,CANADY A STÁT? MIMO EU

V sou?asnosti Vám rádi nabídneme novou slu?bu v p?ihla?ování individuáln? dovezených vozidel ze stát? mimo EU, USA ,CANADY.Vy?ídíme pro Vámi dovezené vozidlo vyjímky ,potvrzení akreditovaných dovozc?,zku?ebny.
Podrobnosti Vám rádi objasní na?i vy?kolení technici STK La?ínky.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /8. 1. 2009 19:51/   


VÝJIMKA TEMPO 100 PRO P?ÍPOJNÁ VOZIDLA

V sou?asnosti Vám rádi nabídneme novou slu?bu,aby jste nemuseli jezdit po silnicích se svým p?ípojným vozidlem jako s ... cht?l jsem napsát jako se zata?enou ru?ní brzdou.
Podmínka ud?lení výjimky TEMPO 100 pro p?ípojná vozidla vychází obdobn?
jako výjimka TEMPO 100 pro autobusy z n?meckého národního p?edpisu StVO.
Z uvedené legislativní normy vyplývají po?adavky, po jejich? spln?ní je mo?né vyu?ít
- získat výjimku TEMPO 100 a zvý?it tak rychlost z 80 km/h na 100 km/h p?i jízd? po
dálnicích a silnicích dálni?ního typu v N?mecku.
Základní technické podmínky je mo?né rozd?lit na podmínky pro:
1. ta?né vozidlo
2. p?ípojné vozidlo
3. soupravu vozidel
Provád?ní pravidelné technické prohlídky je obdobn? jako p?i výjimce TEMPO 100
realizováno za ú?asti pracovník? DEKRA Automobil a.s. pov??ených touto ?inností.
Prohlídka je provád?na dle platné legislativy s d?razem na následující body:
- Identifikace vozidla
- Posouzení vhodnosti nájezdové brzdy z pohledu hmotností
- ?innost nájezdové brzdy
P?i provád?ní prohlídky je v?dy nutné respektovat rozm?rové mo?nosti
jednotlivých druh? STK, vzhledem k rozm?r?m p?ípojných vozidel
Podrobnosti Vám rádi objasní na?i vy?kolení technici STK La?ínky.

Za kolektiv STK La?ínky Vám d?kuje Smetana Ji?í

Smetana Ji?í /30. 9. 2008 19:24/   


TACHOGRAFY

SUPER CENA ZA OV??ENÍ TACHOGRAFU. OV??UJEME JAK VY POT?EBUJETE.
OD 1.7. 2007 OV??UJEME I DIGITÁLNÍ TACHOGRAFY NA V?ECHNY VOZIDLA.

Smetana Ji?í /4. 8. 2006 10:11/   


Nový zákon ?.56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Dnem 1.7.2001 vstoupil v platnost zákon ?.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm?n? zákona ?. 168/1999 Sb., o poji?t?ní odpov?dnosti za ?kodu zp?sobenou provozem vozidla a o zm?n? n?kterých souvisejících zákon? (zákon o poji?t?ní odpov?dnosti z provozu vozidel), ve zn?ní zákona ?. 307/1999 Sb. (dále jen zákon), který p?iná?í krom? jiných zm?n i zm?ny týkající se p?ímo pravidelných a opakovaných technických prohlídek, o kterých je dle na?eho názoru nutné Vás informovat.

O jaké zm?ny z ?pohledu motoristy? se tedy v p?ípad? provád?ní technických prohlídek jedná?

1.) Od 1.7.2001 je dle §46 odst. 1 zákona provozovatel motorového vozidla povinen p?edlo?it p?ed zahájením pravidelné (nebo opakované) technické kontroly (dále jen STK) i protokol o m??ení emisí s kladným výsledkem m??ení emisí.

K dosud p?edkládaným doklad?m kterými jsou:
Technický pr?kaz vozidla, osv?d?ení o registraci vozidla (malý technický pr?kaz) a osv?d?ení o m??ení emisí se tedy podle nové legislativy musí p?edlo?it i protokol o m??ení emisí. I nadále platí, ?e kladný výsledek m??ení emisí musí být sou?asn? potvrzen i ?ádn? perforovanou kontrolní nálepku za m??ení emisí vylepenou na zadní registra?ní (státní poznávací) zna?ce.Osv?d?ení o m??ení emisí a protokol o m??ení emisí se samoz?ejm? p?edkládá p?ed pravidelnou nebo opakovanou technickou prohlídkou na STK v p?ípad?, ?e se na motorové vozidlo vztahuje povinnost podrobit se pravidelnému m??ení emisí dle §41 zákona.


2.) Zákon p?iná?í výraznou zm?nu v délce technické zp?sobilosti vozidla k provozu po zji?t?ní závady typu ?B?. Od 1.7.2001 je vozidlo na n?m? byla p?i pravidelné technické prohlídce zji?t?na závada typu ?B? technicky zp?sobilé k provozu pouze na dobu 30ti dn? ode dne vyzna?ení zápisu výsledku technické prohlídky vozidla v technickém pr?kazu vozidla (§51 odst.1 zákona). Od uvedeného data ji? tedy neplatí tzv. ?do?asná technická zp?sobilost vozidla k provozu? v trvání t?í m?síc?, ale pouze v trvání 30ti dn?.

Nadále z?stává v platnosti, ?e provozovatel vozidla je povinen ve lh?t? vý?e uvedených 30ti dn? p?istavit vozidlo s odstran?nou vá?nou závadou té stanici technické kontroly, která zjistila tuto vá?nou závadu, k provedení prohlídky zp?sobu odstran?ní vá?né závady (opakované technické prohlídky).
1. Lehká závada ? ozna?ení na protokolu o technické prohlídce ?A?
2. Vá?ná závada ? ozna?ení na protokolu o technické prohlídce ?B?
3. Nebezpe?ná závada ? ozna?ení na protokolu o technické prohlídce ?C?

3.) Pokud je p?i pravidelné technické prohlídce zji?t?na závada typu ?B? a ta samá závada typu ?B? je zji?t?na i p?i následn? provád?né opakované prohlídce (závada typu ?B? nebyla odstran?na), je vozidlo dle §51 odst. 3) zákona technicky nezp?sobilé k provozu a nesmí být v provozu pou?íváno!!!

Po 1.7.2001 ji? tedy není mo?né spoléhat p?i opakovaném zji?t?ní jedné a té samé závady typu ?B? na ?do?asnou technickou zp?sobilost vozidla k provozu v trvání t?í m?síc??, jeliko? zákon v t?chto p?ípadech hodnotí vozidla jako technicky nezp?sobilá k provozu.

V p?ípad?, ?e provozovatel vozidla nep?istaví do 30ti dn? ode dne provedení technické prohlídky, p?i které byla zji?t?na závada typu ?B? toto vozidlo k provedení ?opakované? technické prohlídky, stává se vozidlo ze zákona technicky nezp?sobilé k provozu a nesmí být k provozu pou?íváno (§51 odst.3).

Zákon upravuje i dal?í oblasti spojené s provozování vozidel jako nap?. registraci vozidel, provád?ní zm?n údaj? v registru vozidel, zp?sob vy?azení vozidla z registru vozidel atd., ve kterých stanovuje n?které lh?ty a povinnosti pro provozovatele vozidel. Z vý?e uvedených d?vod? se domníváme, ?e je vhodné se s tímto zákonem seznámit podrobn?ji.

Smetana Ji?í /30. 6. 2005 23:31/